สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT219

ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ยุโรป , 8 วัน 5 คืน ,
Qatar Airways (QR)
DFDS SCANDINAVIAN SEAWATS , Moxy Oslo X , Best Western Gustaf Froding Hotel , Good Morning Kista
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน 8 วัน 5 คืน (QR)

เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง -  จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ล่องเรือสำราญหรู DFDS - อิสระท่องเที่ยว ที่เมืองโคเปนเฮเกน แบบเต็มวัน
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาต้าร์

17.00 น.

ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.45 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดย สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833 ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

23.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง**

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด (เมืองโดฮา) - ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์

01.50 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดย สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR169 ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

07.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นเมืองหลวงที่งดงามที่สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั้งหมด จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ ทำให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากม